Experter på behandling av förorenade områden

Projektering av In-situ sanering av jord, grundvatten och vattenrening.

OM OSS


Vi på SHEEBA har skapat ett flexibelt företag som är experter på saneringslösningar för förorenat grundvatten. Vi arbetar även med vattenrening, sediment och behandling av uppschaktad förorenad jord.

För oss är alla projekt – oavsett storlek och komplexitet – en möjlighet att utveckla kreativa lösningar som både ger en kostnadseffektiv lösning till beställaren och driver utvecklingen framåt. Våra kunder är statliga myndigheter, konsulter, entreprenörer och problemägare.

Tillsammans har vi mycket lång erfarenhet av projektering och genomförande av saneringar in situ (utan uppgrävning). Vår förmåga att anpassa tekniker och metoder efter förhållandena i respektive projekt gör att vi genomför saneringar på platser och föroreningar där det är lätt att tro att sanering inte är möjlig.

Genom årens lopp har vi introducerat flera nya tekniker på den Skandinaviska marknaden och vidareutvecklat och anpassat befintliga tekniker för våra unika förhållanden.

Vi implementerar ofta nya idéer i forsknings- och utvecklingsprojekt för att upprätthålla vår kompetens och medverka till att driva den tekniska utvecklingen framåt.


VÅRT TEAM


Jonny Bergman

Har tillägnat större delen av sitt arbetsliv åt in situ-saneringar. Han har introducerat nya in situ-tekniker i Sverige samt arbetat med vidareutveckling av befintliga tekniker och anpassning för svenska förhållanden.

Med en erfarenhet sedan 1990-talet har han hundratals referensprojekt och är en ofta anlitad projektör för alla typer av in situ-saneringar.

Utöver detta har Jonny varit medförfattare till ett antal rapporter som idag är branschstandard inom sanering av mark och grundvatten.


Helena Nord

Är en av Sveriges mest meriterade projektledare inom in situ-saneringar.

På sina drygt 10 år i branschen har hon projektlett ett 30-tal in situ-saneringar med flera metoder som varit nya för Skandinavien.

Hon anlitas även för utbildningsinsatser inom branschen och ses ofta presentera tekniker och projekt på nationella och internationella konferenser. 


PROJEKT

Tillsammans har vi sedan 1990-talet genomfört ett stort antal projekt, i nuvarande och tidigare arbetsgivares regi.

Norra Djurgårdsstaden - Ropsten

Vi har projekterat unika saneringslösningar som aldrig tidigare genomförts i Sverige vilket sparar 70 % av kostnaden (ca 1 miljard kr).

För att välja metod och detaljprojektera har vi även utfört undersökningar samt ett stort antal pilotförsök. Totalt genomförs sanering av ca 500 000 m³ ner till 20 meter under markytan i svåra geologiska förhållanden. Främst med avseende på PAH:er och genom kemisk oxidation.

Norra Djursgårdsstaden - MLC

Vår projektering av en automatiserad vattenreningsanläggning för förorenat länsvatten samt förorenat vatten från våtsiktning bidrar till att minska miljöpåverkan från de stora exploateringsprojektena i området genom ökad återvinning och rening av jord och vatten på plats. Utöver detta tillkommer stora kostnadsbesparingar. Vi har dimensionerat reningsanläggningen för 20 kbm/h samt både organiska föroreningar och tungmetallföroreningar.

Kv Gjutaren - Kungälv

Vid en pågående husbyggnation riskerade en nödvändig grundvattenpumpning att sprida en klorerad förorening. Trots en komplex situation på grund av många markförlagda ledningar och pågående byggentreprenader projekterade och installerade vi en barriär med kolloidalt aktivt kol och nollvärt järn som effektivt hindrade spridning av föroreningen.

Värnamotvätten 

Med mål att minska föroreningshalterna i grundvatten i källområdet samt föroreningssituationen i det kommunala dricksvattenuttaget utförde vi sanering genom biologisk nedbrytning av de klorerade lösningsmedel som uppkommit från Värnamotvätten. Trots svåra geotekniska förhållanden utfördes saneringen som planerat och föroreningshalterna i källområdet har minskat med över 99,9 % och i dricksvattenuttaget 500 m nedströms har föroreningshalterna minskat med ca 50 % i en pågående minskande trend.

Hjortsberga sågverk

Som ett resultat av skydd av timmer orsakades en dioxinförorening i jord och pentaklorfenolförorening i grundvatten. Efter schaktsanering med övertäckning av dioxinföroreningen i jord projekterade och utförde vi en av få pentaklorfenolsaneringar in situ. Syftet utvecklades till att testa nya tekniker och våra förslag omfattade kemisk oxidation, anaerob biologisk nedbrytning samt ökad desorption med pumpning, och samtliga dessa tekniker visade sig fungera väl. Utöver detta genomförde vi en rad undersökningar, bland annat geofysik och passiv provtagning av sjövatten.

Moheda

En explosion i ett oljelager ledde till att en halv miljon liter bränsle rann ner genom skogarna i Moheda vilket orsakade en omfattande föroreningsproblematik. I den blockiga skogen utvecklade vi injekteringsteknik för denna svåra geologi och kemisk oxidation och biologisk nedbrytning var huvudmetoder i saneringen.

Karlstad

Med uppdraget att sanera 100 000 ton jord av sandig jordart inom ett oljedepåområde med avseende på oljeföroreningar projekterade och genomförde vi saneringslösningarna. De dominerande teknikerna var multifasextraktion och air sparging, kombinerade med schakt av hotspots intill oljeförande avloppsledningar (OFA). Inom ett par år kunde åtgärdsmålen nås till en mycket låg saneringskostnad.

Malmö

Inom depåområdet fanns flera olika delområden som sanerades med avseende på oljeföroreningar. Vi använde aerob biologisk nedbrytning och kemisk oxidation i stor utsträckning, liksom air sparging och vakuumextraktion. Även för Sverige nyare tekniker såsom kemisk oxidation på uppschaktade jordmassor utfördes. Delar av saneringen utfördes under en befintlig kontorsbyggnad och respektive delområde uppnådde åtgärdsmålen inom ett år efter saneringsstart.

Landskrona

I en gammal gasklocka fanns förorenat vatten, främst med avseende på tungmetaller (främst Pb), oljekolväten, PAH:er och cyanid. När rivning av gasklockan skulle ske behövde vattnet renas.

Vår projekterade och levererade vattenreningsanläggning renade vattnet effektivt trots väldigt låga utsläppskrav.

Ydrefors

Sverigerekord i dioxin i jord upptäcktes vid det fd sågverket i Ydrefors.

Föroreningen fanns i både mark och vatten i oländig skogsmark. Efter jordschakt och muddring med efterföljande avvattning kunde den mest förorenade jorden behandlas innan den deponerades.

Lappeenranta - Finland

Grundvattnet flödade så fort att det inte gick att mäta och med följde klorerade lösningsmedel från en industri. Utan farbar väg mitt inne i skogen utfördes sanering med biologisk nedbrytning och en barriär med kolloidalt aktivt kol för att skydda ett dricksvattenuttag och halterna minskade med ca 80-90 %. Källområdessanering med biologisk nedbrytning och bakterietillsats hjälpte till att stoppa ytterligare spridning.

Ogoniland - Nigeria

En av världens mest omfattande föroreningssituationer finns i Ogoniland i Nigeria där oljeutvinningen har orsakat oerhört stora skador. I syfte att åtgärda en del av denna förorening har vi tillsammans med lokala entreprenörer arbetat med utbildning av lokal personal och on site-behandling av oljeförorenad jord för att bidra till att förbättra föroreningssituationen.

Kontakta oss med era specifika föroreningsproblem

Använd formuläret för kontakt, så återkommer vi inom kort!


Namn E-post Meddelande Skicka in